گروه رایمند كنسرسیومی است متشكل از شركت های رایمند سیستم آزما ، رایمند تجهیز،رایمند صنعت آریا،رایمند مشاور،تهران سكو،رایمندرایان كه به منظور ایجاد مركزی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی كشور ایجاد شده است. این گروه با همكاری كمپانی های بزرگ خارجی توانسته است قابلیت های فراوانی در خود ایجاد نموده كه از مشاوره تاسیس آزمایشگاه تا سكوبندی و تجهیز آن طبق آخرین دست آوردهای فنی و با بالاترین استاندارد جهانی می باشد.


شرکتهای عضو گروه رایمند :
   1. رایمند سیستم آزما

   1. رایمند تجهیز

   1. رایمند صنعت آریا

   1. گروه رایمند مشاور

   1. تهران سکو

   1. رایمند رایان